اساتید

مدرسین آکادمی ایرن مدیا

محمد درویش

محمد درویش

مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت