دسته‌ها

کاهش تراز سطح آب، وسعت و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه

وسعت و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه

در این گزارش وضعیت دریاچه ارومیه را در روز نهم آبان ۱۳۹۶ از سه شاخص «تراز سطح آب» ، «وسعت دریاچه» و «حجم آب موجود» مورد بررسی قرار می دهیم.

تراز سطح آب:

تراز سطح آب دریاچه در روز ۱۳۹۶/۸/۹ به ۱۲۷۰/۱۹ سانتی متر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت به روز مشابه در سال قبل ۲۸ سانتی متر و نسبت به میانگین دراز مدت ۴/۵ متر کاهش نشان می دهد.

وسعت دریاچه:

همچنین در این گزارش «وسعت دریاچه» که شاخصی بسیار مهم و شاید مهمتر از شاخص «تراز سطح آب» می باشد نیز بررسی شده است.

وسعت دریاچه ارومیه در تاریخ نهم آبان سال جاری ۱۵۹۴/۸۱ کیلومتر مربع بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۳۷۰/۴۵ کیلومتر مربع و نسبت به میانگین دراز مدت ۲۹۳۱/۸۹ کیلومتر مربع کمتر شده است.

حجم آب موجود:

حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در تاریخ در تاریخ نهم آبان سال جاری ۰/۹۲ میلیارد متر مکعب بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۰/۵ میلیارد متر مکعب و نسبت به میانگین دراز مدت ۱۵/۳۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

وسعت و حجم آب موجود در دریاچه ارومیه