پروژه آموزشی

سخن مشهوری است که توسعه پایدار تغییری است که در ذهن اعضای یک جامعه رخ می‌دهد و نه لزوما آنچه که به کیف پول یا حساب بانکی آنها مرتبط است. مصداق این آموزه هر آن رویکردی است که به افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری جامعه منجر می‌شود: عمدتا آموزه ها و مهارتهایی که به تک تک اعضای جامعه کمک می کند در برابر تغییرات ناخواسته محیطی کمتر آسیب پذیر بوده و تاب آوری برای پیمودن مسیر توسعه پایدار را داشته باشند.
ایرنمدیا در راستای هدف خود به عنوان یک آکادمی آموزش های عمومی مرتبط با توسعه پایدار و محیط زیست در قالب یک مجموعه آموزشی مستقل بر برگزاری دوره های ویژه افزایش تاب آوری در مناطق آسیب پذیر متمرکز شده است. این دوره ها مناطق ، جوامع و گروههای جمعیتی بیشتر آسیب پذیر را هدف قرار داده است. از این جهت طبیعی است که این پروژه آموزشی افزایش تاب آوری زنان در مناطق بومی و روستایی را به عنوان مرحله اول پیش ببرد.
پروژه با همکاری و حمایت نهادهای علاقمند ملی و تحت نظر و با مجوز سازمان های مسئول اجرا می‌شود. بودجه پروژه توسط اسپانسرهایی که نام آنها در اطلاعیه های مرتبط ذکر شده است تامین می‌شود و ایرنمدیا برای گسترش این پروژه از نهادهای ذیربط برای حمایت از آن دعوت به عمل می آورد.