بنیان ها و مفاهیم توسعه پایدار

بنیان ها و مفاهیم توسعه پایدار

انگاره توسعه پایدار جانمایه و گوهر سبزگرایی و هر کنش برای حفظ محیط زیست است. ازونتر از یک دیدگاه سیاسی و اقتصادی و یا مجموعه ای برنامه های قن سالارانه برای حفظ محیط زیست، توسعه پایدار یعنی یک نگاه متفاومت به جهان هستی که می تواند سبک زندگی باورمندان و دلمشغولان آن را دیگرگون سازد.
هدف اصلی از این کلاس هم همین است:
فراگیر باید دریابد باور به توسعه پایدار چگونه سبک زندگی را پیش گیرد. و در نهایت اینکه فراگیران باید مجاب شوند به کنشگری در این باره.
با اینکه تا ذهنست “رشدگرا”ی اکثریت جامعه تغییر نکرده و “توسعه” به خصوص در مفهوم کیفی آن جای مطالبات رشدگرا را نگیرد همیشه فشار بر منابع و تخریب زیستبوم وجود خواهد داشت.
مدرس کلاس همچنین باید بر جنبه های اجتماعی توسعه پایدار تاکیید کند.
اینکه پایداری چشم انداز فقط از توازن مابین زادآوری منابع طبیعی و میزان بهره برداری از آنها به دست نمی آید و نیازمند توازن در چشم انداز انسانی، بر بنیاد انواع شاخص ها سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست.
سزامند است که مدرس کلاس بر نقش رسانه ها در این باره و به ویژه اهمین شبکه های اجتماعی در بسط انگاره توسعه پایدار و کنشگری موثر در این باره تاکید کند.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

اطلاعات دوره
ظرفیت
مکان
هزینه
اساتید ایرن مدیا

گیتی خزاعی

درباره مدرس