ضوابط بین الملل و حقوق محیط زیست

ضوابط بین الملل و حقوق محیط زیست

کنشگری زیست محیطی در ذات خود همراه با مطالبه گری مدام حقوقی است. اساسا هر تخریب و آلودگی محیط زیست یک جور نقض قانون است و سرراست ترین راه برای توقف آت پیگرد حقوق مرتکبان است.
از این نظر کنشگران محیط زیست باید با مجموعه قوانین و مقررات زیستمحیطی آشنا بوده و نحوه پیگیری حقوقی موارد نقض محیط زیست را بدانند.
هدف از این دوره نیز همین است. اینکه فعالات محیط زیست با حقوق محیط زیست، در وهله اول به عنوان وجهی از حقوق بشر و حقوق شهروندی آشنا شده و بدانند پیگرد حقوقی یک تخلف زیستمحیطی شامل چه ساز و کار و مراحلی است.
فراگیران همچنین باید معاهدات بین المللی محیط زیستی آشنا شده و بدانند در سطح جهانی حفاظت از محیط زیست از چه ضمانت های حقوقی و ساسی برخوردار است.
بایسته است که مدرس همچنین اشاراتی داشته باشد به برخی تهیناهای حقوق محیط زیست در ایران و نیز مغایرت های شماری از مقررات زیست محیطی در ایران با قوانین مشابه کشورهای پیشرفته.

دیدگاه‌ها غیرفعالند.

اطلاعات دوره
ظرفیت 50
مکان حضوری
هزینه 30000
حمیدرضا ریحانیان

دکتر حمیدرضا ریحانیان

درباره مدرس

پژوهشگر تنوع زیستی و فعال محیط زیست