مهندس امید کرمی

کارشناس ارزیابی پیامدهای زیست محیطی