مهندس امید کرمی

امید کرمی

کارشناس ارزیابی پیامدهای زیست محیطی