دکتر ندا فلسفی

اساتید ایرن مدیا

پژوهشگر اقتصاد کشاورزی و همکار پروژه حفاظت از تالاب های ایران